Social media = poison to the mind🧠

— Yianni Diakomihalis (@yiannidiako_LGR) April 27, 2022